Į žmones išėjęs – Stasys Tijūnaitis

 

Stasys Tijūnaitis – įvairiapusis tarpukario inteligentas savo veiklos įspaudą palikęs ne vienoje besikuriančios Lietuvos kultūros ir švietimo srityje. Gimė 1888 m. gegužės 8 d., Vareikių kaime, Deltuvos valsčiuje, Ukmergės apskrityje Stasio Tijūnaičio ir Daratos Rudokaitės šeimoje. Nors tėvai buvo mažai raštingi, tačiau gerbė raštą ir savo namuose, rakinamame stalčiuje pagarbiai saugojo tris maldaknyges. S. Tijūnaitis buvo labai smalsus, tad skaityti išmoko, padedamas mamos, būdamas šešerių ir nuo to laiko nuo skaitymo ir rašymo nenutolo visą savo gyvenimą. Mokyklą pradėjo lankyti 14 metų – iki tol piemenavo. Būtent piemenavimo laikais kaimo kerdžius pradėjo kalbinti tėvus leisti mažąjį Stasiuką į mokyklą. Nors į mokyklą atėjo pavėlavęs, tačiau pradžios mokykloje Taujėnuose mokytojo greitai buvo pastebėtas kaip darbštus, talentingas mokinys. Šis mokytojas inspiravo siekti aukštesnio išsilavinimo ir rinktis pedagogo kelią bei sudomino periodine spauda, kuri lydėjo visą S.Tijūnaičio gyvenimą. Siekti mokslų neturtingoje valstiečių šeimoje nebuvo lengva, todėl S.Tijūnaičiui teko anksti pradėti savarankiško žmogaus gyvenimą. 1908 m. siekdamas tapti kunigu jis sėkmingai išlaikė stojamuosius egzaminus Seinų kunigų seminarijoje, tačiau negavo galutinio Suvalkų gubernatoriaus patvirtinimo.


 

„Tėvelis paskyrė dieną mokslui pradėti. Aš labai rūpestingai prisiruošiau. Gražiai nusiprausiau burną, baltai nusimazgojau rankas, išsivaliau panages, nusikirpau nagus, pasirinkau didelę žąsies plunksną raidėms rodyti. Persižegnojau, drebančiomis rankomis paėmiau elementorių ir atsisėdau gale stalo šalia verpiančios mamytės”. (Stasys Tijūnaitis „Kaip aš į žmones išėjau…”, sud. Vincentas Korkutis, „Margi raštai”, 2003, p. 11-12.)


 

S. Tijūnaičio tėvų namai Vareikių kaime, netoli Ukmergės. „Žvaigždutė”, 1928 m. gruodžio mėn., 12 nr. p. 282. Laikraštis saugomas Lietuvos liaudies buities muziejuje, archyvo nuotrauka.

S. Tijūnaičio tėvų namai Vareikių kaime, netoli Ukmergės. „Žvaigždutė”, 1928 m. gruodžio mėn., 12 nr. p. 282. Laikraštis saugomas Lietuvos liaudies buities muziejuje, archyvo nuotrauka.

S. Tijūnaičio mokyklos baigimo atestatas, išduotas 1908 m. liepos 7 d., Ukmergė. Eksponatas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, inventorinis nr. LŠIM IV R 583.

S. Tijūnaičio mokyklos baigimo atestatas, išduotas 1908 m. liepos 7 d., Ukmergė. Eksponatas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, inventorinis nr. LŠIM IV R 583.

„Mokytojas savo užsiėmimu yra a u k l ė t o j a s. <…> Auklėtojai savo rankose turi ateitį, turi tėvynę ir jaunimo širdį, ką purion dirvon įsodinsite, tai šaknis išleis, ką jūs gležnon šakutėn įskiepysite, tai vaisių atneš. <…> Tas darbas, jei jis yra dirbamas sąžiningai, ištikimai mokytojo pašaukimui ir atitinkamu pažinimu visų momentų, kurie liečia tą pašaukimą, darosi gyvenimui aukščiausioji palaima. Tiktai veiklus mokytojas yra vaikų, šeimynos, valstybės ir Bažnyčios geradarys. O, koks gražus, kilnus ir vaisingas yra veikimas mokytojo, kurs savo pareigas tinkamai eina!..” (1923 m. leidinys Lietuvos mokykla).

S. Tijūnaičiui išduotas jaunesniojo mokytojo vardo suteikimo pažymėjimas, 1923 m. birželio 18 d. Eksponatas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, inventorinis nr.  LŠIM IV R 589.

S. Tijūnaičiui išduotas jaunesniojo mokytojo vardo suteikimo pažymėjimas, 1923 m. birželio 18 d. Eksponatas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, inventorinis nr.  LŠIM IV R 589.

Nepavykus tapti kunigu, jis 1914 m. įstojo mokytis į Veiverių mokytojų seminariją ir tapo mokytoju. Būti mokytoju Stasiui Tijūnaičiui buvo pašaukimas. Per ilgą savo karjerą dirbo įvairiose Lietuvos mokyklose.

1915 m. įsteigė „Žiburio” mokyklą Bubelių sodžiuje, Seinų apskrityje. Tapo jos vedėju.

1915 m. dėstė vakariniuose kaimo mokytojų kursuose Vilniuje.

1918 m. Seinų „Žiburio” progimnazijos mokytojas. 1919 m. dėl karo su Lenkija perkėlė mokyklą į Lazdijus.

1923-1924 m. Uogeniškių pradžios mokyklos mokytojas, padėjo steigti Pamierio pradžios mokyklą Rumšiškių valsčiuje.

1924–1928 m. – Kulvos, Jonavos rajone pradžios mokyklos vedėjas. 

1928–1947 m. – Kėdainių pradžios mokyklos vedėjas. 

1948–1949 m. – Pravieniškių darbo kolonijos (kalėjimo) rusiškos pradžios mokyklos mokytojas.

1949 m. – Kaišiadorių apskrities mokyklų inspektorius.

1949–1952 m. – Šalčininkų šešiametės rusiškos mokyklos mokytojas.

1952–1953 m. – Vandžiogalos valsčiaus Ibėnų šešiametės rusiškos mokyklos mokytojas.


 

1919 m. S. Tijūnaitis atkūrė Seinų „Žiburio” gimnaziją Lazdijuose, lenkamas užėmus Seinus. Prie mokyklos pastato gimnazijos mokytojai, gatvėje automobilis „Ford T.“, Lazdijai 1920 m. Fotodokumentas saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve, saugojimo vieneto nr. P-21971.

1919 m. S. Tijūnaitis atkūrė Seinų „Žiburio” gimnaziją Lazdijuose, lenkamas užėmus Seinus. Prie mokyklos pastato gimnazijos mokytojai, gatvėje automobilis „Ford T.“, Lazdijai 1920 m. Fotodokumentas saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve, saugojimo vieneto nr. P-21971.

S. Tijūnaitis su Uogoniškių pradžios mokyklos mokiniais, Rumšiškių valsčiuje, 1924 m. birželio 1 d. minint mokslo metų pabaigos šventę. Eksponatas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, inventorinis nr. LŠIM III F 786.

S. Tijūnaitis su Uogoniškių pradžios mokyklos mokiniais, Rumšiškių valsčiuje, 1924 m. birželio 1 d. minint mokslo metų pabaigos šventę. Eksponatas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, inventorinis nr. LŠIM III F 786.

S. Tijūnaitis su Kėdainių pradinės mokyklos mokiniais atvykus „Komodo” cirkui, XX a. 4 dešimt. Eksponatas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, inventorinis nr. LŠIM III F 796.

S. Tijūnaitis su Kėdainių pradinės mokyklos mokiniais atvykus „Komodo” cirkui, XX a. 4 dešimt. Eksponatas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, inventorinis nr. LŠIM III F 796.

S. Tijūnaitis su Kėdainių pradinės mokyklos mokiniais atvykus „Komodo” cirkui, XX a. 4 dešimt. Eksponatas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, inventorinis nr. LŠIM III F 797.

S. Tijūnaitis su Kėdainių pradinės mokyklos mokiniais atvykus „Komodo” cirkui, XX a. 4 dešimt. Eksponatas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, inventorinis nr. LŠIM III F 797.

S. Tijūnaitis su Kėdainių pradinės mokyklos mokiniais atvykus „Komodo” cirkui,, XX a. 4 dešimt. Eksponatas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, inventorinis nr. LŠIM III F 800.

S. Tijūnaitis su Kėdainių pradinės mokyklos mokiniais atvykus „Komodo” cirkui,, XX a. 4 dešimt. Eksponatas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, inventorinis nr. LŠIM III F 800.

„Pavasarį beveik kiekvieno ūkininko pastogėje apsigyvena kelios kregždutės ir smagiai čiauška žmonėms visą vasarą. Mes norime, kad „Kregždutės” laikraštis įeitų į kiekvieno lietuvio pastogę, kur yra vaikučių, ir įdomiai šnekintų juos savo skaitymėliais“. („Kregždutė”, 1934 m. 1 nr. p. 2.)


 

Leidyba – tai dar vienas interesų laukas, kuriam S. Tijūnaitis skyrė ypatingą dėmesį. Per savo ilgą leidėjo karjerą jis redagavo ar prisidėjo leidžiant daugybę periodinės spaudos laikraščių ir žurnalų: 1908–1914 m. „Šaltinio“ korektorius, „Šaltinėlio“, dvisavaitinio leidinio „Spindulys“ redaktorius. 1915 m. dirbo „Viltis“ redakcijoje, 1920–1922 m. redagavo krikščionių demokratų „Tėvynės sargas“ žurnalą, 1921–1923 m. „Lietuvos mokykla“ redaktorius. Tačiau svarbiausi jo gyvenimo leidiniai buvo vaikų laikraštėliai: „Žvaigždutė“ (1923–1933 m.) ir „Kregždutė“ (1934–1940 m.).


 

„Žvaigždutės” vaikų laikraštėlio viršelis, redaktorius S. Tijūnaitis. „Žvaigždutė” 1933 m. gruodžio 1 d., 23 nr. Laikraštis saugomas Lietuvos liaudies buities muziejuje, archyvo nuotrauka.

„Žvaigždutės” vaikų laikraštėlio viršelis, redaktorius S. Tijūnaitis. „Žvaigždutė” 1933 m. gruodžio 1 d., 23 nr. Laikraštis saugomas Lietuvos liaudies buities muziejuje, archyvo nuotrauka.

„Kregždutės” vaikų laikraštėlio viršelis, redaktorius S. Tijūnaitis. 1934 m. kovo 1 d., 2 nr. Laikraštis saugomas Lietuvos liaudies buities muziejuje, archyvo nuotrauka.

„Kregždutės” vaikų laikraštėlio viršelis, redaktorius S. Tijūnaitis. 1934 m. kovo 1 d., 2 nr. Laikraštis saugomas Lietuvos liaudies buities muziejuje, archyvo nuotrauka.

Laikraščio „Žvaigždutė” prenumeratorius ketverių metų Antanas Bučys iš Kretingos. Skaityti dar nemoka, todėl jam skaito mamytė. „Žvaigždutė” 1931 m. balandžio mėn. 15 d., 8 nr., p. 187. Laikraštis saugomas Lietuvos liaudies buities muziejuje, archyvo nuotrauka. 

Laikraščio „Žvaigždutė” prenumeratorius ketverių metų Antanas Bučys iš Kretingos. Skaityti dar nemoka, todėl jam skaito mamytė. „Žvaigždutė” 1931 m. balandžio mėn. 15 d., 8 nr., p. 187. Laikraštis saugomas Lietuvos liaudies buities muziejuje, archyvo nuotrauka. 

„Žvaigždutės” skaitytojas Andrius Dičmonas iš Kapėnų kaimo (dab. Mažeikių r.) važiuoja į Viekšnius parsivežti prenumeruojamo laikraštėlio. „Žvaigždutė” 1931 m. spalio mėn. 1 d., 19 nr., p. 443. Laikraštis saugomas Lietuvos liaudies buities muziejuje, archyvo nuotrauka.

„Žvaigždutės” skaitytojas Andrius Dičmonas iš Kapėnų kaimo (dab. Mažeikių r.) važiuoja į Viekšnius parsivežti prenumeruojamo laikraštėlio. „Žvaigždutė” 1931 m. spalio mėn. 1 d., 19 nr., p. 443. Laikraštis saugomas Lietuvos liaudies buities muziejuje, archyvo nuotrauka.

Rašytojo kelią „Žvaigždutėje” pradėjęs Paulius Preikšas (1910-1944).  „Žvaigždutė”, 1926 m. vasario mėn., 2 nr. P. 33. Laikraštis saugomas Lietuvos liaudies buities muziejuje, archyvo nuotrauka.

Rašytojo kelią „Žvaigždutėje” pradėjęs Paulius Preikšas (1910-1944).  „Žvaigždutė”, 1926 m. vasario mėn., 2 nr. P. 33. Laikraštis saugomas Lietuvos liaudies buities muziejuje, archyvo nuotrauka.

S. Tijūnaitis su rašytoju Pauliumi Preikšu ~1934 m., Kėdainiai. Eksponatas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, inventorinis nr. LŠIM III F 801. 

S. Tijūnaitis su rašytoju Pauliumi Preikšu ~1934 m., Kėdainiai. Eksponatas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, inventorinis nr. LŠIM III F 801. 

Vytės Nemunėlio slapyvardžiu į S. Tijūnaičio redaguojamą „Žvaigždutė” rašęs Bernardas Brazdžionis (1907-2002). „Žvaigždutė” 1925 m. spalio mėn. 10 nr., p. 145. Laikraštis saugomas Lietuvos liaudies buities muziejuje, archyvo nuotrauka. 

Vytės Nemunėlio slapyvardžiu į S. Tijūnaičio redaguojamą „Žvaigždutė” rašęs Bernardas Brazdžionis (1907-2002). „Žvaigždutė” 1925 m. spalio mėn. 10 nr., p. 145. Laikraštis saugomas Lietuvos liaudies buities muziejuje, archyvo nuotrauka. 

S. Tijūnaitis kartu su jaunųjų literatų būreliu Kėdainiuose. Centre į „Kregždutę” ir „Žvaigždutę” rašęs Vytės Nemunėlio slapyvardžiu Bernardas Brazdžionis. Eksponatas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, inventorinis nr. LŠIM III F 787.

S. Tijūnaitis kartu su jaunųjų literatų būreliu Kėdainiuose. Centre į „Kregždutę” ir „Žvaigždutę” rašęs Vytės Nemunėlio slapyvardžiu Bernardas Brazdžionis. Eksponatas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, inventorinis nr. LŠIM III F 787.

Komiksas „Algis Murka ir tėvo degtinė”. S. Tijūnaitis buvo aktyvus blaivininkystės rėmėjas, savo redaguojamuose laikraštėliuose aktyviai propagavęs blaivybės idėjas. 1. Pav. Šiandie mūsų mielas Algis išsigers gerai pavalgęs, nes tėvelis savo spintą jam paliko nerakintą. 2. Pav. Algis antrą čėrką verčia, tokia didelę ir karčią: jam degtinė spaudžia kvapą, purto tartum vėjas lapą.

Komiksas „Algis Murka ir tėvo degtinė”. S. Tijūnaitis buvo aktyvus blaivininkystės rėmėjas, savo redaguojamuose laikraštėliuose aktyviai propagavęs blaivybės idėjas. 1. Pav. Šiandie mūsų mielas Algis išsigers gerai pavalgęs, nes tėvelis savo spintą jam paliko nerakintą. 2. Pav. Algis antrą čėrką verčia, tokia didelę ir karčią: jam degtinė spaudžia kvapą, purto tartum vėjas lapą.

3. Pav. Mūsų Algiui baisiai bloga – pjauną jį degtinės sloga, trūksta kvapo, akys raibsta ir širdis krūtinėj leipsta. 4. Pav. Algis galvą apsirišęs vartos lovoj, kaip pamišęs, o persirgęs baisią ligą jis parodys čėrkai špygą. J. Martinaitis. „Žvaigždutė”, 1933 m. balandžio mėn. 1 d., 7 nr., p. 111. Laikraštis saugomas Lietuvos liaudies buities muziejuje, archyvo nuotrauka.

3. Pav. Mūsų Algiui baisiai bloga – pjauną jį degtinės sloga, trūksta kvapo, akys raibsta ir širdis krūtinėj leipsta. 4. Pav. Algis galvą apsirišęs vartos lovoj, kaip pamišęs, o persirgęs baisią ligą jis parodys čėrkai špygą. J. Martinaitis. „Žvaigždutė”, 1933 m. balandžio mėn. 1 d., 7 nr., p. 111. Laikraštis saugomas Lietuvos liaudies buities muziejuje, archyvo nuotrauka.

Vilnių minint

Verkia rudenio lapeliai

Nuraškyti šalto vėjo,

Verkia mūsų tėviškėlė,

Verkia sosto pranokėjų...

 

Karpo šalnos ryto žiedą,

Karpo vasaros gėlelę,

Nogia lenkas mūsų širdį,

Mūsų protėvių šalelę...

 

Gaubia dangų debesėliai,

Debesėliai susiraukę,

Drasko aras, baltas aras

Gedimino šalį jaukią...

Neskrajoki, neūlioki,

Šiaurės vėjau nelabasis,

Vai nešelki po mūs žemę,

Lenke, prieše mūs piktasis...

 

Žvanga plieno kalavijai,

Geležinės brolių rankos,

Bočių galios kerštą kaupia,

Bočių vėlės žygin renkas...

 

Jeigu šimtas susitiktų

Juodą angelą mirties,

Tai kiti iškeltų Vytį

Jau ant protėvių pilies!

Vytė Nemunėlis, „Žvaigždutė”, 1927 m. gruodžio mėn., 12 nr. 

 

Steigiamojo Seimo nario S. Tijūnaičio pareiškimas Kauno miesto ir apskrities viršininkui, jog nuo 1920 m. gruodžio 15 d. Kaune „Šviesos” spaustuvėje bus spausdinamas krikščionių tautinės pakraipos savaitraštis „Tėvynės sargas”, redaktorius S. Tijūnatis. Dokumentas saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve, saugojimo vieneto nr. LCVA F. 402, ap. 6(I)t., b.29, l.1.

Steigiamojo Seimo nario S. Tijūnaičio pareiškimas Kauno miesto ir apskrities viršininkui, jog nuo 1920 m. gruodžio 15 d. Kaune „Šviesos” spaustuvėje bus spausdinamas krikščionių tautinės pakraipos savaitraštis „Tėvynės sargas”, redaktorius S. Tijūnatis. Dokumentas saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve, saugojimo vieneto nr. LCVA F. 402, ap. 6(I)t., b.29, l.1.

S.Tijūnaitis neliko nuošalyje atkuriant Lietuvos nepriklausomybę bei savo veikla prisidėjo prie Lietuvos švietimo sistemos organizavimo bei kitų svarbių šaliai klausimų sprendimų. 1917 m. rugsėjo 18–22 d. dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje kaip Seinų apskrities atstovas. 1920–1922 m. buvo išrinktas Steigiamojo Seimo nariu (priklausė Krikščionių demokratų frakcijai). 1922 m. lapkričio 13 d.– 1923 m. kovo 13 d. – Pirmojo Seimo (nepilna kadencija) narys. 1925 m. birželio 5 d.–1926 m. birželio 2 d.– Antrojo Seimo (nepilna kadencija) narys. 


 

Lietuvos Steigiamojo Seimo narių autografų albomas pirmosios metinėms sukaktuvėms paminėti gegužės 15 d. 1920-1921 m., atspausdinta aparatu „Opalografas”.

Lietuvos Steigiamojo Seimo narių autografų albomas pirmosios metinėms sukaktuvėms paminėti gegužės 15 d. 1920-1921 m., atspausdinta aparatu „Opalografas”.

Krikščionių demokratų frakcija Steigiamojo Seimo metu. Antroje eilėje nuo viršaus, pirmas kairėje S. Tijūnaitis. Nuotrauka iš knygos „Lietuvos albumas”, „Spindulys”, 1990 m., p. 86.

Krikščionių demokratų frakcija Steigiamojo Seimo metu. Antroje eilėje nuo viršaus, pirmas kairėje S. Tijūnaitis. Nuotrauka iš knygos „Lietuvos albumas”, „Spindulys”, 1990 m., p. 86.

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios Rinkimų Komisijos laiškas ponui Ministeriui pirmininkui dėl Stasio Tijūnaičio įtraukimo į Seimo narių sąrašus, 1922 m. lapkričio 13 d., Kaunas. Dokumentas saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve, saugojimo vieneto nr. LCVA F.923, ap. 1, b. 247, l. 23.

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios Rinkimų Komisijos laiškas ponui Ministeriui pirmininkui dėl Stasio Tijūnaičio įtraukimo į Seimo narių sąrašus, 1922 m. lapkričio 13 d., Kaunas. Dokumentas saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve, saugojimo vieneto nr. LCVA F.923, ap. 1, b. 247, l. 23.

Ištrauka iš laikraščio „Rytas”, 1926 m. balandžio 17 d., nr. 85 (677), p. 1.

Ištrauka iš laikraščio „Rytas”, 1926 m. balandžio 17 d., nr. 85 (677), p. 1.

Skirtingai nuo sėkmingos visuomeninės veiklos, S.Tijūnaičio asmeninis gyvenimas nesusiklostė taip dėkingai. Gyvendamas Seinuose vedė Jadvygą Stavinskaitę su kuria susilaukė dviejų vaikų – dukros Birutės bei sūnaus Algirdo. Šeima Antro pasaulinio karo metais išsiskyrė. Sūnus tarnavo Lietuvos kariuomenės inžinerinio bataliono būrio vadu ir 1941 m. buvo ištremtas į Norilsko lagerį Krasnojarske (grįžo 1948 m.), o 1944 m. žmona su dukra pasitraukė į Vakarus, vėliau apsigyveno JAV. S.Tijūnaitis mirė 1966 m., palaidotas Rumšiškių kapinėse.


 

S. Tijūnaitis su žmona Jadvyga Stavinskaite-Tijūnaitiene, dukra Birute bei sūnumi Algirdu, 1925 VIII 31 Kulva, (dab. Jonavos r.), eksponatas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, inventorinis nr. LŠIM III F 725.

S. Tijūnaitis su žmona Jadvyga Stavinskaite-Tijūnaitiene, dukra Birute bei sūnumi Algirdu, 1925 VIII 31 Kulva, (dab. Jonavos r.), eksponatas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, inventorinis nr. LŠIM III F 725.

S. Tijūnaičio palaidojimo vieta Rumšiškių kapinėse. Kristinos Štaupaitės asmeninio archyvo nuotrauka, 2019 m.

S. Tijūnaičio palaidojimo vieta Rumšiškių kapinėse. Kristinos Štaupaitės asmeninio archyvo nuotrauka, 2019 m.

Rengiant šią parodą panaudota archyvinė medžiaga iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos švietimo istorijos muziejaus, Kauno regioninio valstybės archyvo, Lietuvos liaudies buities muziejaus archyvo. 

Parodos autorė – Kristina Štaupaitė

©virtualiosparodos.lt

2020 m.